Korobka, V., Dron, M., & GolubekŠ. (2021). ESTIMATION OF THE POSSIBILITY OF USING A SOLAR SAIL IN THE PROBLEMS OF COMBINED DEORBITING FROM LOW-EARTH ORBITS. Journal of Rocket-Space Technology, 29(4), 179-189. https://doi.org/10.15421/452120